CoinMetro syn

CoinMetro, Estoniýada ýerleşýän kriptografik alyş-çalyş.

Olaryň web sahypasynda hakykatdanam döwrebap dizaýn bar. Gözümizi hakykatdanam özüne çekýän arassa we ajaýyp grafiki zatlar. Şeýle hem, 24/7 elýeterliligi we ortaça müşderiniň garaşmak wagty 5 minutdan az bolan güýçli goldaw funksiýasy bar.

CoinMetro syn

ABŞ-maýadarlar

Bir theadan gönüden-göni alan maglumatlarymyza görä, ABŞ-maýadarlaryna hakykatdanam bu ýerde söwda etmäge rugsat berilýär. ABŞ dollaryny goýup we yzyna alyp, 14 ABŞ jübüti bilen söwda edip bilerler.

CoinMetro Söwda görnüşi

Her söwda platformasynyň söwda görnüşi bar. Söwda görnüşi, belli bir cryptocurrency bahasynyň diagrammasyny we häzirki bahasyny görüp boljak bir exchangeanyň web sahypasynyň bir bölegidir. Adatça gutulary satyn almak we satmak hem bolýar, bu ýerde degişli kripto barada sargyt goýup bilersiňiz we platformalaryň köpüsinde sargyt taryhyny görüp bilersiňiz (ýagny, degişli kripto bilen baglanyşykly öňki amallar). Iş stoluňyzda hemme zat birmeňzeş. Elbetde, häzir beýan edenlerimiziň üýtgemeleri hem bar. “CoinMetro” -daky söwda görnüşi:

CoinMetro syn

Aboveokardaky söwda görnüşiniň size laýykdygyny ýa-da diňe özüňiz çözmeli. Netijede, adatça öz islegleriňizden soň söwda görnüşini sazlamak üçin sazlamalary üýtgedip boljak dürli usullar bar.

Orta söwda

2019-njy ýylyň 13-nji iýunyndan başlap, CoinMetro ulanyjylaryna artykmaç söwdany hödürleýär. Seresaplyk söwdasy hakda pikir edýän biri üçin seresaplylyk peýdaly bolup biler. Dolandyrylan söwda köp girdeji getirip biler, tersine - deň derejede uly ýitgilere sebäp bolup biler.

“CoinMetro” häzirki wagtda 5: 1 çenli güýji hödürleýär. Diýmek, 100 dollaryňyz bar bolsa, girdejini we ýitgini 500 dollar bilen söwda eden ýaly köpeldip bilersiňiz. Margin söwdasy girew talap edýär. Söwdagärler, BTC, ETH, EUR we / ýa-da ABŞ dollaryny girew hökmünde ulanyp bilerler.

Mysal üçin, söwda hasabyňyzda 10,000 ABŞ dollaryňyzyň bardygyny we BTC-de 100 ABŞ dollaryny jedel edýändigiňizi aýdalyň (ýagny gymmaty ýokarlanýar). 100x leverage bilen edýärsiňiz. Eger BTC 10% bilen gymmatlasa, diňe 100 ABŞ dollary jedel eden bolsaňyz, diňe Bitcoin tutsaňyz 10 ABŞ dollary gazanyp bilersiňiz. Indi 100x bahasy bilen 100 USD jedel edeniňizde, goşmaça 1000 ABŞ dollary gazandyňyz (şertnamany baglaşmadyk bolsaňyz 990 ABŞ dollary köp). Başga bir tarapdan, BTC gymmaty 10% peselse, 1000 ABŞ dollaryny ýitirdiňiz (şertnamany baglaşmadyk bolsaňyz 990 ABŞ dollary köp). Şeýlelik bilen, göz öňüne getirişiňiz ýaly, ägirt uly terslikler üçin hem uly zyýanlar bar ...

Fiat şlýuzlary: Söwda jübütleri

“CoinMetro” çalt ýeňil pul geçirimlerini gazanmak üçin ýapylan esasy fiat walýutalaryny hödürleýär. USD, EUR we GBP goýup we yzyna alyp bilersiňiz we köp dürli söwda jübütlerinde söwda edip bilersiňiz.

EUR söwda jübütleri : BAT, BTC, BCH, LINK, XCM, ENJ, ETH, KDA, LTC, XLM, OCEAN, OMG, PRQ, QNT, XRP, XTZ, FLUX, HTR we USDC.

ABŞ dollary söwda jübütleri : BTC, BCH, LINK, XCM, DNA, ETH, KDA, LTC, OCEAN, QNT, XRP, FLUX we VXV.

GBP söwda jübütleri : BTC, ETH we XRP.

CoinMetro syn

CoinMetro ýygymlary

CoinMetro Söwda tölegleri

Söwda tölegleri, elbetde, gaty möhümdir. Her gezek sargyt bereniňizde, alyş-çalyş söwda tölegini alýar. Söwda tölegi, adatça, söwda sargytlarynyň bahasynyň göterimidir. Bu alyş-çalyşda, alýanlar bilen öndürijileriň arasynda bölünýärler . Alýanlar sargyt kitabyndan bar bolan sargydy “alýan”. Gysga mysal bilen mysal getirip bileris:

Ingvar, platformada 10 000 ABŞ dollaryna 1 BTC satyn almak üçin sargyt bar. Jeff-iň degişli buýrugy bar, ýöne 1 BTC-ni 11 000 ABŞ dollaryna satmak isleýär. Eger Bill gelip, 1 BTC Ingvara 10 000 dollara satsa, Ingvaryň sargyt kitabyndan alýar. Hasap bu ýerde alyjy we alyjy üçin töleg alynýar. Beýleki tarapdan, Bill 1 BTC-ni 10,500 dollara satmagy teklip eden bolsa, bar bolan buýruga laýyk gelmeýän sargyt kitabyna sargyt goýardy. Şeýlelik bilen, likwidligi dörediji bolardy. Kimdir biri Billden 1 BTC 10,500 ABŞ dollaryna satyn almagy kabul eden bolsa, onda Bill öndürijiniň tölegi (adatça alyjy töleginden birneme pes) alynardy we degişli alyjydan alyjy tölegi alynardy.

“CoinMetro” alýanlara 0.10% töleg töleýär. Bu alyjylar üçin tölegler, ortaça 0,25% töweregi. Şeýle-de bolsa, CoinMetro-nyň töleglerinde başga bir nepislik bar, ýagny öndürijiler hiç hili söwda tölegini tölemeli däldirler (0.00%). Bu hakykatdanam bäsdeşlik edýär.

CoinMetro çykarmak üçin tölegler

Bu bir exchangeada göterim esasly göterim tölegi bar, bu bolsa, yzyna alanyňyzda göterim mukdaryny alýar. Olaryň göterim mukdary 0,15%.

Göterim esasly göterim töleg modeline eýe bolmak adaty däl, ýöne eşidilmeýär. Bir exchangalaryň köpüsinde, alnan puluň ululygyna garamazdan, diňe belli bir töleg tölegi bar.

Bu alyş-çalyşyň töleg modeli bilen, az mukdarda pul alsaňyz, size peýdaly bolar. 0.01 BTC-ni yzyna alsaňyz, çykarmak tölegi 0.000015 BTC bolýar (gaty pes we sarp edijiler üçin amatly). Şeýle-de bolsa, 10 BTC yzyna alsaňyz, çykarmak tölegi 0.015 BTC bolýar (gaty ýokary). Bu tölegiň öz söwdaňyza laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny özüňiz göz öňünde tutuň.

CoinMetro syn

Goýum usullary

CoinMetro, sim geçirmek, debet kartoçkasy, SEPA geçirmek, Angliýany has çalt tölemek, gyssagly ACH we elbetde diňe bar bolan cryptocurrency aktiwlerini goýmak arkaly aktiwleri bir exchangeada köp dürli usulda goýmaga mümkinçilik berýär. Bu söwda platformasynda walýuta goýumlarynyň mümkindigini görüp, CoinMetro “giriş derejesindäki alyş-çalyş” derejesine eýe bolup, täze cryptocurrency maýadarlaryna bu ýerdäki cryptocurrency dünýäsine ilkinji ädimlerini ätmäge mümkinçilik berýär.

EUR goýum

SEPA gyssagly tölegler bilen ýewro goýup we alyp bilersiňiz. Islendik mukdarda amal üçin 1 funt tölärsiňiz. SWIFT tölegleri ýewro goýmagyň başga bir aňsat usulydyr. Başga bir wariant, 2.99% töleg bilen EUR bilen kesgitlenen kredit kartoçkasyny ulanmak.

ABŞ dollaryny goýuň

ABŞ dollaryny ACH tölegleri bilen goýup bilersiňiz. Mundan başga-da, CoinMetro-nyň ABŞ-daky bank hyzmatdaşlary arkaly bir günlük içerki sim geçirimleri mümkin. Amerikan kredit kartoçkalarynyň üsti bilen goýum goýup bilersiňiz. Pul, CoinMetro hasabyňyza 4,99% töleg bilen EUR ýa-da GBP hökmünde geler.

GBP goýuň

Angliýanyň GBP-si CoinMetro-da hem bar. CoinMetro, bada-bat diýen ýaly Angliýanyň has çalt töleglerini üpjün edýär. Bu çalt geçirimleriň hem islendik mukdarda £ 1 tölegi bar. Başga bir wariant, 4.99% tölegli GBP denominirlenen kredit kartoçkasyny ulanmak.

Kripto goýumy

BAT, BTC, BCH, LINK, XCM, ENJ, ETH, KDA, LTC, XLM, OCEAN, OMG, PRQ, PRQB, QNT, XRP, XTZ, FLUX, HTR we USDC goýup bilersiňiz.

CoinMetro Howpsuzlygy

Bir exchangeanyň howpsuzlygyny kesgitläniňde göz öňünde tutulmaly birnäçe zat, girişde capcha goragy, iň möhüm amallar we e-poçta tassyklamalary boýunça 2FA. CoinMetro-da bu zatlaryň hemmesi bar. 2FA, şeýle hem, SMS esasly 2FA-dan has ygtybarly TOTP esasly.

Thank you for rating.