Coinmetro-da ýygy-ýygydan soralýan soraglar

Coinmetro-da ýygy-ýygydan soralýan soraglar


Hasap

Hasap howpsuzlygy we gorag

Bu makalada, adaty hasabyň bölekleri bilen baglanyşykly käbir howpsuzlyk maslahatlary we maglumatlary jikme-jik görkezeris. Bu, birnäçe platformalarda we birnäçe ulgamda hem ulanylyp bilner, bu bolsa hasaplaryňyzyň howpsuzlygyny iki esse artdyrar . Coinmetro hasabyňyzy goşmaça ygtybarly saklamak üçin birnäçe gorag gatlagyny hödürleýär:


Parol howpsuzlygy

Aňsat kesgitlenýän sözleri ýa-da sanlary ulanmaň (meşhur seneler, doglan günler, hakyky durmuş sözleri, gaýtalanýan, kesgitlenýän söz / san nagyşlary). Parollary brauzeriň keşine ýazdyrmak, olaryň esasy ýollaryndan biridir.

Sanlaryň we harplaryň tötänleýin utgaşmasyny (ýokarky we kiçi harp) ulanmagy aňladýan güýçli parol ulanyň. Olary ýatda saklamak kyn bolup biler ýa-da howpsuzlygyny kepillendirip biljek ygtybarly parol dolandyryş hyzmatyny ulanyp bilersiňiz.


E-poçta howpsuzlygy

Hasabyňyzyň iň gowşak tarapy, köplenç, adatça, ilki bilen bozulýan zat. E-poçtaňyzy ygtybarly we elýeterli saklamak, adatça hasabyňyzy täzeden düzmek mümkinçiligiňizi kepillendirýär. E-poçta howpsuzlygyna ähmiýet berilmezlik, aýdylýan e-poçta berlen birnäçe hasaplaryň bozulmagyna sebäp bolup biler.

E-poçta girip bilýän adam, hasaby parolyny we beýleki hasap maglumatlaryny täzeden üýtgedip biler. Hasaplary hasaba almak üçin e-poçta näçe köp ulanylsa, şonça-da açylmak we howp astyna düşmek howpy abanýar.


Goşmaça hasap howpsuzlygy

2-Faktorly tanamak (2FA) , şahsy girişiňizi goramak üçin hasap üpjün edijileriniň köpüsi tarapyndan ulanylýan iň elýeterli we meşhur guraldyr we dogry ýerine ýetirilen bolsa hasabyňyzy ylalaşyksyz edýär, diňe ygtybarly we ygtybarly tanamak programmasyny ulanmagy ýatdan çykarmaň we yzarlaň başga enjama geçireniňizde dogry prosedura.

SMS barlamak hasabyňyzy jübi belgiňiz bilen baglanyşdyrýar.

IP Barlagy, hasabyňyzyň üçünji taraplar tarapyndan girilmezligini üpjün edýär.

Parol dolandyryş hyzmaty, aňsat elýeterlilik we howpsuzlyk üçin ulgamda saklanan çylşyrymly parollary saklamagyň usulydyr. Şeýle-de bolsa, maglumatlaryňyzy howpsuz saklamak üçin 3-nji tarapa ynanýarsyňyz.


WiFi Howpsuzlygy

Ilki bilen, birikjek WiFi toruňyzy barlaň. Köp ýerlerde kompýuteriň elýeterli ýerinde birnäçe WiFi torlary açylýar, şonuň üçin nätanyş birine däl-de, hakykatdanam islenýän birine birikjekdigiňizi tassyklamaly.

Windows 7, Windows 8 we OS X-iň soňky wersiýalary bolan kompýuterler, faýllary şol bir tora birikdirilen beýleki enjamlar bilen paýlaşmak ukybyna eýedir. Jemgyýetçilik WiFi ulgamyny ulanýan bolsak, bu opsiýany ýapmak maslahat berilýär. Windows-da, dolandyryş panelinden, tor opsiýalary. OS X-da, ulgam ileri tutmalaryndan.

Dürli hasaplar üçin şol bir paroly ulanmakdan gaça duruň. Bu diňe jemgyýetçilik WiFi torlaryna birikmek üçin däl, umuman alanyňda.

E-poçta ýa-da iş platformasy, bank web sahypasy ýa-da umuman duýgur maglumatlary saklaýan şahsy maglumatlarymyzy dolandyrýan web sahypasyna gireniňizde. Elmydama HTTPS ýaly ygtybarly nawigasiýa protokoly arkaly elýeterlidigini barlaň . Gysgaça aýtsak, “https” brauzer setirinde görünmeýän bolsa, sahypa dogry kodlanmandygy sebäpli, hasaba girmäň.

Haçan-da biz açyk WiFi girişi bolan köpçülik ýerinde kompýuter ulananymyzda we internete birikmedik wagtymyz, zerur bolmasa WiFi-e birikmek mümkinçiligini öçürmek maslahat berilýär. Jübi enjamlary bolan ýagdaýynda, WiFi torlaryna awtomatiki birikmäni ýapmak we etmeli zatlarymyzy etmek üçin diňe köpçülikleýin tora birikmek, soň bolsa aýyrmak maslahat berilýär. Maglumatlaryň ogurlanmagyna duçar bolman, birneme ykjam maglumatlary sarp etmek has gowudyr.

Hasaba birikdirilen zerurlykdan has uzak saklanmakdan gaça duruň. Mysal üçin, şol möhüm e-poçta ibermegi gutaran badyňyza e-poçta çykyň.


Näme üçin hasabym togtadyldy?

Hasabyňyza girjek bolanyňyzda [Hasabyňyza girmek togtadyldy] habary alýan bolsaňyz we iki sany Coinmetro hasabyňyz ýok bolsa, bu gynansak-da size hyzmatlarymyzy berip bilmeýändigimizi aňladýar.

Hyzmatlarymyzy hödürläp bilmezligimiziň dürli sebäpleriniň bardygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Maliýe pudagyndaky ülňüler sebäpli hasaby ýapmagyň anyk sebäbini mälim etmeýäris; şeýle-de bolsa, umumy ýagdaýlar üçin Coinmetro-nyň ulanyş şertlerini gözden geçirip bilersiňiz .


Şahsy we iş hasaby arasynda näme tapawut bar?

Şahsy hasaplar bilen iş hasaplarynyň arasyndaky tapawut, hasaby kimiň hasabyna goýup biljekdigi:

 • Şahsy hasaplar, diňe profil barlagyny tamamlan hasabyň eýesiniň adyndan şahsy bank hasabyndan pul alyp biler.

 • Iş hasaplary, diňe tassyklanan iş ady ýa-da ýeke-täk peýdaly eýesiniň şahsy hasabyndan bank hasaplaryndan serişdeleri alyp biler.


Näme üçin hasabym üçin yzyna almak ýapylýar?

Hasabyňyzdan çykarmak bilen baglanyşykly meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, bu adatça aşakdaky sebäpleriň biri bilen baglanyşyklydyr:


Düzedilmedik ACH goýumy

ACH goýumlarynyň häsiýeti sebäpli; Söwda üçin bu serişdeleri derrew Coinmetro hasabyňyza karz bersek-de, adatça 3-4 iş gününden soň (käbir ýagdaýlarda 10 iş gününe çenli) puluňyzy almaýarys. ACH goýumlary üçin biz siziň serişdeleriňizi talap

edýäris yzyna alynmagy gaýtadan işlemezden ozal bize ýetmek. Şol sebäpli, Coinmetro-dan ähli pul serişdeleri doly gutarýança wagtlaýyn togtadylýar. Maliýe serişdeleri

bize ýeten badyna, yzyna almak mümkinçiligiňiz bolar we garaşylýan islendik pul serişdeleri işlener. Şol aralykda, goýumlar we söwda henizem siziň üçin elýeterli bolar. Müşderi goldawyna ýüz tutmazdan ozal serişdeleriňiziň doly çözülmegi üçin 10 doly iş gününe rugsat bermegiňizi haýyş edýäris .


Ativearamaz hasap / TraM balansy

Hasabyňyzyň balansy ýa-da TraM bölünişi häzirki wagtda negatiw bahada bolsa, Coinmetro platformasyndan serişdeleri alyp bilmezden ozal bu serişdeleri ýapmaly bolar.


Goşmaça tassyklama talap edilýär

Käwagt, talaplary ýerine ýetirmek üçin, e-poçta arkaly size ýüz tutup bileris, käbir goşmaça maglumatlary barlamak üçin. Bu, özümizi we müşderilerimizi kezzapçylykdan we beýleki zyýanly işlerden goramak üçin. E-poçtaňyzy barlap görmegimizi haýyş edýäris.


Coinmetro hasabymy nädip ýapyp bilerin?

Hasap sazlamalaryňyzdan Coinmetro hasabyňyzy ýapmak haýyşyny aňsatlyk bilen iberip bilersiňiz .


Iş stolunda

Menýu nyşanyna (ýokarky sag burçdaky baş harplar bilen reňkli tegelek) ýa-da Coinmetro dolandyryş paneliňiziň çep tarapyndaky gapdal paneline basyň, Hasap düwmesine basyň .

Coinmetro-da ýygy-ýygydan soralýan soraglar


“Coinmetro Mobile” programmasynda

Dolandyryş paneliňiziň ýokarky çep burçundaky menýu nyşanyna basyň .

Coinmetro-da ýygy-ýygydan soralýan soraglar

Indi, Profil goýmasyndan, " Hasaby ýap " görýänçäňiz sahypanyň aşagyna aýlaň . Islegiňizi ibermek üçin " Hasabymy ýap " -a basyň .

Coinmetro-da ýygy-ýygydan soralýan soraglar

Coinmetro hasabyňyzda henizem obligasiýa / paýnamalar bar bolsa alada etme - bu diňe Ignium platformasyndan görkezilýär. Coinmetro hasabyňyzyň ýapylmagyna garamazdan, bu obligasiýalara / paýnamalara eýeçilik edersiňiz.

Hasabyňyzy ýapmak haýyşy alanyňyzdan 30 günüň dowamynda çözülmelidir.


Hasabymyň e-poçta salgysyny nädip üýtgetmeli?

Hasabyňyzyň e-poçtaňyzy üýtgetmek isleseňiz, aşakdaky maglumatlary bellige alnan e-poçtaňyzdan [email protected] adresine iberiň:

 • doly adyňyz

 • hasaba alnan ýaşaýyş salgyňyz

 • ulgamymyzda hasaba alnan telefon belgiňiz

 • Dogry şahsyýetnamany saklaýan suratyňyz ( has gowusy hasabyňyzy barlamak üçin ulanan suratyňyz) we "Coinmetro e-poçta çalşygy" sözleri bilen ruçka bilen ýazylan bellik ; e-poçta salgyňyz ; täze e-poçta salgysy we şu günki sene. Haýyş edýärin suratyň mümkin boldugyça düşnükli bolandygyna göz ýetiriň, şonuň üçin ähli maglumatlary okap bileris.

 • täze e-poçta salgysy .

E-poçtaňyzy alanymyzdan soň, Ylalaşyk toparymyz maglumatlaryňyzy gözden geçirer we hasabyňyzy täzelär. Hasabyňyzyň we serişdeleriňiziň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin amallarymyzyň bardygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Goýum

“Cryptocurrency” goýumym nirede?

Eger cryptocurrency goýumyňyz berlen möhletden soň Coinmetro hasabyňyza gelmedik bolsa, aşakdakylary üpjün etmegiňizi haýyş edýäris:

 • Goýlan belligiň biziň platformamyzda goldanýandygyna göz ýetiriň . Goldaw berýän emläklerimiziň sanawyny şu ýerden görüp bilersiňiz. “Coinmetro” tarapyndan goldanmaýan aktiw goýsaňyz, serişdeleri yzyna almakda kömek üçin müşderi goldawyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris. Gaznany gözlemek käbir ýagdaýlarda mümkin bolup bilmez.

 • Geleşigiň tordaky zerur tassyklamalara ýetendigini barlaň . Garaşylýan goýum wagtlarymyzyň we zerur tassyklamalaryň doly sanawy üçin şu ýerdäki Kömek merkeziniň makalasyna girip görmegiňizi haýyş edýäris .

 • Iberilýän gapjyk bilen ýa-da amalyň üstünlikli bolandygyny barlaň . Pul serişdeleriňiz gelmän biler, sebäbi iberýän gapjyk ýa-da alyş-çalyş, bilmezden geleşigi ret edip biler.

 • Cryptocurrency belligini dogry gapjyk adresine goýandygyňyzy anyklaň . Nädogry ýa-da ýitirilen salgy, bellik ýa-da ýatlama goýlan bolsaňyz, serişdeleri yzyna almakda goldaw üçin goldaw bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Gaznany gözlemek käbir ýagdaýlarda mümkin bolup bilmez.
ERC20 belligini goýan bolsaňyz , cryptocurrency-iň Ethereum ulgamyna iberilendigine göz ýetiriň . Coinmetro, BEP2 / akylly zynjyr ýa-da OMNI arkaly goýumlary goldamaýar we bu siziň serişdeleriňiziň hemişelik ýitmegine sebäp bolup biler.
 • Elmydama gapjygyň salgysyna geleşigi maliýeleşdirmek üçin ýeterlik gaz ulanmagy üpjün ediň .

 • E-poçtaňyzy barlaň . Coinmetro ygtybarly we düzgünleşdirilen alyş-çalyş bolany üçin, kämahal toparymyz goýumyňyzy gaýtadan işlemezden ozal goşmaça barlag barlaglary üçin müşderilere ýüz tutup biler.


Kredit kartoçkam nirede?

EUR, USD ýa-da GBP kredit / debet kartoçkasy bilen baglanyşykly meseläňiz bar bolsa, aşakdakylary üpjün ediň:

 • Kart eýesiniň ady hasabyň adyna gabat gelýär . Üçünji taraplardan goýumlara rugsat berilmeýär we hasabyňyza gaýtarylýar.

 • Bu amalyň bankyňyz bilen üstünlikli bolandygyna göz ýetiriň . Puluňyz gelmedik bolmagy mümkin, sebäbi bankyňyz bilmezden geleşigi ret edip biler.

 • E-poçtaňyzy barlaň . Ilkinji gezek kredit / debet kartyny ulananyňyzda, kämahal adyňyzy , bank maglumatlaryňyzy we amalyňyzy görüp bilýän azyndan 3 aýlyk möhleti öz içine alýan PDF bank hasabatyny soramak üçin e-poçta arkaly habarlaşyp bileris. Coinmetro . Arzaňyzy alýança goýumyňyzy gaýtadan işläp bilmejekdigimize üns bermegiňizi haýyş edýäris.
Coinmetro düzgünleşdirilen alyş-çalyş bolany üçin, käwagt kanuny we kadalaşdyryjy talaplar sebäpli amallar boýunça goşmaça barlaglar geçirmeli bolýarys. Bu, özümizi we sizi erbet işlerden goramak üçin.
 • Aboveokardakylardan başga-da, aşakdakylara göz ýetiriň:

  • kartyňyzdaky at Coinmetro hasabyňyzdaky ada laýyk gelýär

  • kartoçka elektron söwda, cryptocurrency ýa-da daşary ýurt amallary üçin güýje girýär. Kartyňyz bu hili amallary goldamaýan bolsa, goýumyňyz bank tarapyndan ret edilerdi

  • kartoçka 3D Howpsuz amallar üçin ýazylýar

  • ýeterlik serişdäňiz bar we hiç hili çäkden geçmediňiz

  • dogry 3D Howpsuz paroly girizdiňiz

  • dogry CVC kody ýa-da möhleti gutardy

  • kartoçkanyň möhleti gutaranok,

  • kartoçka öňünden tölenen kartoçka däl,

  • ownuk amallaryň gaýtalanýan mukdary iberilmedi

  • goýumyň mukdary 5000 ýewrodan köp bolmaly däldir.


“Fiat” üçin goýum çäkleri haýsylar?

GBP has çalt tölegler, USD ýerli sim, halkara sim, SWIFT we SEPA goýumlary

Gündelik goýum çäkleri ýok; şeýle-de bolsa, 1-nji derejäni barlamak üçin aýda, 000 500,000 ýa-da şoňa meňzeş çäk bar . 2-nji derejä barlanan ulanyjylar üçin bu çäk ulanylmaýar.

Kredit kartoçkasy

Talap edilýän iň pes goýum mukdarymyz € 10 ýa-da şoňa deňdir, iň ýokary goýum çägi bolsa her amal üçin 5000 funt.

USD ACerli ACH goýumlary

Häzirki çäk, geleşik üçin 2500 dollar we aýda 5000 dollar.


ABŞ dollaryny goýmak üçin haýsy tassyklama gerek?

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýaşaýan bolsaňyz we ACH goýum usuly ýa-da sim geçirmesi (içerki sim) bilen ABŞ-da goýum goýmak isleýän bolsaňyz, ilkinji gezek Coinmetro hasabyňyzdan ABŞ dollaryny goýmaga ýa-da ABŞ-nyň dollaryny yzyna almaga gideniňizde üns bermegiňizi haýyş edýäris. , bank hyzmatdaşymyzdan talap edilýän birneme goşmaça barlag bar.

Ilki bilen, Coinmetro Profil Barlagyňyzy tamamlandygyňyzy anyklaň . Barlanylan hasap, fiat we kripto hem Coinmetro hasabyňyza goýmak talap edilýär. Fiat goýumlary üçin adresiňizi ulgamda ýatda saklamaly bolarsyňyz.

USD ACH ýa-da sim goýumlary üçin talaplar:

Ident Şahsyýeti barlamak

✔️ Salgyny barlamak

✔️ Telefon barlamak

✔️ ABŞ-nyň sosial üpjünçilik belgisi

Profiliňiz barlan badyna, Dolandyryş panelinden goýum menýusynda ABŞ-nyň goýum usullary elýeterli bolar .
Coinmetro-da ýygy-ýygydan soralýan soraglar
Ilkinji ABŞ dollaryny goýmak ýa-da yzyna almak üçin, goýum paneliniň içinde Sosial üpjünçilik belgiňizi (SSN) bermeli bolarsyňyz. ABŞ-nyň bank hyzmatdaşy “Prime Trust” islegiňizi amala aşyrar.


Coinmetro-da goýum tölegleri nähili?

Coinmetro-da ýygy-ýygydan soralýan soraglar


Yza çekmek

Çekişimiň ýagdaýyny nireden tapyp bilerin?

Coinmetro gapjygyňyzdan çykmagyň ýagdaýyny barlap bilersiňiz . “Coinmetro” dolandyryş panelinden sahypanyň ýokarsyndaky “Gapjyklar” goýmasyna basyň . Soňra gapjygyňyzdan ' Geleşiklere ' basyň , degişli amaly tapyň we basyň. Geleşigiň ýagdaýyny gepleşik penjiresiniň ýokarky sag tarapynda taparsyňyz. Çekiş 'Iberilen' görnüşinde görkezilenden soň, serişde gapjyk balansyňyzdan aýrylar. Täze ýere gitmek isleýän bolsaňyz, muny e-poçta arkaly tassyklandygyňyzy anyklaň. Täze çykarylýan ýeriňizi tassyklaň diýen e-poçta üçin poçta gutyňyzy (we gereksiz / spam bukjalaryny) barlaň we basyň
Coinmetro-da ýygy-ýygydan soralýan soraglar


Coinmetro-da ýygy-ýygydan soralýan soraglar
[Tassykla] .


XRP barjak belligimi nireden tapyp bilerin?

XRP yzyna almagyň näme üçin şowsuzdygy baradaky umumy mesele nädogry belligiň girizilmegi bilen baglanyşykly. Ine, dogry barjak belligini girizip, XRP amalyňyzyň üstünlikli bolmagyny nädip üpjün edip bilersiňiz.

Kriptokurensiýa alyş-çalyşlary

Başga bir cryptocurrency bir exchangeasyna XRP-ni yzyna alýan bolsaňyz, daşarky bir exchangeada berlen dogry belligi ulanýandygyňyzy anyklaň.

Bellik nädogry girizilen bolsa, gynansak-da, serişdäňiziň ýitmegine sebäp bolup biler.

Şahsy gapjyklar

XRP-ni şahsy gapjygyňyza çykarýan bolsaňyz, islendik belligi girizip bilersiňiz ; şeýle-de bolsa, öňdebaryjy nollaryň bolup bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň ; meselem, '123' dogry bellik bolar , ýöne ' 0123' bolmaz .


Nädogry torda Cryptocurrency belliklerini iberen bolsam näme bolar?

Kriptokurluşlary goýmak we yzyna almak barada aýdylanda, munuň dogry setde iberilmegini üpjün etmek möhümdir. Mysal üçin, ähli ERC-20 bellikleri Ethereum ulgamynda iberilmelidir , ERC-20 usuly bilen goýum goýmazdan ozal çykýan habary (aşakda suratda) üns bilen okamagyňyzy haýyş edýäris.

Coinmetro-da ýygy-ýygydan soralýan soraglar
Binance Smart Chain ýa-da OMNI arkaly goýumlary goldamaýandygymyzy ýadyňyzdan çykarmaň
- bularyň ikisine-de bellik goýmak puluňyzyň hemişelik ýitmegine sebäp bolar we puluňyz ýitirilenden soň öwezini dolup bilmeris.


Coinmetro-nyň sanalan emläkleri üçin yzyna almak wagtlary haýsylar?

“Coinmetro” -nyň hödürleýän geleşik wagtlary eýýäm haýran galdyran bolsa, bu geleşik wagtlarynyň ýaňy tizlige gidendigini size habar bermek bilen buýsanýarys ...

Indi tutuş pudakda iň çalt geleşik wagtlary bar! Düzgünleşdiriji talaplarymyz sebäpli käbir amallar gaýtadan işlenmänkä barlanmaly bolar.

Kriptokurluşlar

Takmynan geleşik wagtlary we tassyklamalar zerur

Cryptocurrency

Takmynan geleşik wagty

Tor tassyklamalary hökmany

Cardano - ADA

10 minut

10 tassyklama

Bitcoin - BTC

20 minut

6 tassyklama

Polkadot - DOT

10 minut

10 tassyklama

Litecoin - LTC

25 minut

6 tassyklama

Bitcoin Cash - BCH

50 minut

6 tassyklama

Tezos - XTZ

10 minut

30 tassyklama

Stellar Lumens - XLM

Derrew

N / A

Ripple - XRP

Derrew

N / A

Kadena - KDA

Derrew

N / A - geleşikde "ýazmak üstünlikli" diýilýär.

Flux Network - FLUX

30 minut

30 tassyklama

Pikir - THT

30 minut

10 tassyklama

Hathor Network - HTR

30 minut

N / A - geleşikde "tassyklama derejesi 100%" görkeziler

Söwda

Söwda göwrümi näme?

Söwda göwrümi, Coinmetro hasabyňyzdaky ýerine ýetirilen söwdalaryň umumy bahasydyr.

Bir sargytyň söwda mukdaryny sanap bilersiňiz ýa-da 1 hepde ýa-da 1 ýyl ýaly belli bir möhletde birnäçe sargytlary birleşdirip bilersiňiz.

Mysal üçin, şol wagt 30 000 dollar bahasy bolan 1 Bitcoin satyp, soň bolsa 1 Bitcoin-i 28 000 dollara satyn alsaňyz, bu 2 söwda üçin umumy söwda mukdary 58 000 dollar bolar.

Swap Widget, Exchange we Margin platformasyndan jemi hasaplaýarys we muny Coinmetro gapjygyňyzda görkezýäris . Bu, häzirki wagtda hasaby açanyňyzdan bäri hemme wagt göwrümi hökmünde görkezilýär .

Söwda etmek üçin ulanylýan möhüm bir maglumat bolmasa-da, söwda mukdaryňyzy yzarlamak peýdaly ýa-da diňe gyzykly bolup biler. Geljekde bu statistika bilen ýerine ýetiriş üçin nyşanlary we baýraklary hödürläris.


Margin bilen alyş-çalyş söwdasynyň arasynda näme tapawut bar?

“Coinmetro” -ny goşmak bilen, köp cryptocurrency biresalarynda elýeterli bolan “Exchange Trading” bilen eýýäm tanyş bolmagyňyz mümkin!

Margin we Bir Exchangea söwdasynyň arasyndaky esasy tapawutlar:

Aýratynlyklary

Bir Exchangea söwdasy

Margin Söwda

Gapjyk balansy sargyt doldurylandan soň derrew täzelenýärmi?

Hawa

--Ok - tersine, bazar bahalarynyň üýtgemegi bilen awtomatiki täzelenýän ýüzýän girdeji ýa-da ýitgi (P / L) bolan açyk pozisiýa döredilýär

Güýç ulanyp bolarmy?

.Ok

Hawa - potensial girdejileri we ýitgileri güýçlendirmek üçin güýji (Coinmetro-da 5: 1 çenli) ulanyp bolýar

Söwda gymmaty bar bolan serişdelerden ýokary bolup bilermi?

.Ok

Hawa

Özüňize degişli bolmadyk emlägi satyp bilersiňizmi?

.Ok

Hawa

Iň ýokary söwda ululygy nämeden ybarat?

Satylýan aktiwiň galyndysy

Mugt margin x leverage ekwiwalent bahasy

Gapjyk balansy haçan täzelenýär?

Sargyt doldurylandan soň

Positioner ýapylansoň

Gapjyk balansy haýsy aktiwler üçin täzelenýär?

Aktiwler çalşylýar

Hasaplaşyk walýutasy “CoinMetro” -da bu esasy girew puluňyz bolar

Satyn alan emläklerimi daşarky gapjyga alyp bilerinmi?

Hawa

Bellenen girdejiler girewden boşadylyp, yzyna alynyp bilner; emma açyk wezipelerdäki beýleki emläkler edip bilmeýär

Gysgaça mazmun

Gysgaça aýtsak, esasy maksadyňyz goşmaça güýji bilen girdeji gazanmak bolsa, Margin Trading iň çeýeligi üpjün edýär. Munuň ýerine uzak möhletli saklamak we / ýa-da has uly töwekgelçiliksiz söwda etmek üçin kriptografik walýuta satyn almak isleseňiz, alyş-çalyş söwdasy siziň üçin has amatly bolardy.


“Coinmetro Copy Trading Platform” näme?

“Coinmetro Copy Trading Platform” ulanyjylara menejeriň eden söwdalaryny aýna etmäge mümkinçilik berýän önümdir. Bu ýerde Coinmetro-da, göçürme söwda platformamyz TraM diýlip atlandyrylýar , Tra de M ýalňyşlygy üçin gysga.
Coinmetro-da ýygy-ýygydan soralýan soraglar

TraM-ler jemgyýetçilikmi ýa-da hususymy?

TraM-ler köpçülige ýa-da hususy bolup biler; TraM-leriň aglaba köplügi hususy bolar. Hususy TraM-ler köpçülige görünmeýär we diňe dolandyryjynyň paýlaşyp biljek baglanyşygy arkaly girip bolýar. Jemgyýetçilik tramlary Coinmetro topary tarapyndan düýpli barlagdan geçdi we dolandyryjylar subut edilen ýazgyly tejribeli söwdagärler.
Coinmetro-da ýygy-ýygydan soralýan soraglar

Thank you for rating.